Partners en structuur

De netwerkstructuur van het Huis van het Kind – de samenstelling, taakafbakening en onderlinge relaties tussen de bestaande overlegorganen – werd herbekeken in de loop van 2017. De herwerking werd op de algemene vergadering van maart 2018 goedgekeurd en resulteerde in de volgende structuur.

Netwerk Gezinsondersteuning

Het ‘Netwerk gezinsondersteuning’ (NGO) bestaat uit een brede vertegenwoordiging van diverse sectoren die actief zijn in gezinnen, o.a. onderwijs, kinderopvang, gezinsondersteuning, hulpverlening, buurt- en opbouwwerk, politie … Het is een zeer open netwerk dat blijft uitbreiden. Het NGO moet fungeren als netwerkklankbord en -facilitator, door de noden van Leuvense gezinnen en/of partnerorganisaties te capteren en hier via samenwerking, projecten of acties rond te ondernemen en partnerorganisaties informeel samen te brengen.

De leden van het Leuvense Netwerk Gezinsondersteuning zijn:

Uiteraard nemen niet al deze organisaties even actief deel aan alle vergaderingen, maar engageren ze zich naargelang het besproken thema of de beoogde doelgroep.

Naast de plenaire vergaderingen worden er regelmatig ‘netwerklunches’ georganiseerd: korte, gefocuste lunchvergaderingen waar een specifiek project of organisatie zich komt voorstellen aan geïnteresseerden. Daarnaast organiseren we tal van rondleidingen in Huis van het Kind waar we ook het achterliggende netwerk uitgebreid belichten, of lichten we de netwerk-vzw en haar organisaties toe bij partnerorganisaties.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van ‘Huis van het Kind Leuven’ bestaat uit leden van de netwerk-vzw en een aantal waarnemers. Deze komt 1 keer per jaar samen. Er is gekozen voor een minimale invulling van de rol van de Algemene Vergadering. Voor inhoudelijke verdieping is deelname aan de dialooggroepen of de stuurgroep aanbevolen. In 2022 waren er 30 leden, waarvan één onafhankelijk lid:

 • Stad Leuven
 • CAW Oost-Brabant
 • Buurtwerk ‘t Lampeke vzw
 • MFC Combo
 • Amber Vzw
 • onafhankelijk lid Brigiet Croes
 • Gezinsbond
 • Bakermat vzw
 • INLOOPteam de Mobil vzw
 • Wigwam vzw
 • UZ Leuven/Parel
 • Wiegwijs vzw
 • CLB GO! Leuven
 • VCLB Leuven
 • CKG De Schommel
 • Home-Start Domo Leuven
 • SpeelOdroom vzw
 • De Ruimtevaart vzw
 • Sporen vzw
 • De Wissel vzw
 • SAAMO Vlaams-Brabant
 • Thuiszorg & Kraamzorg Ferm
 • Centrum voor Kinderopvang Leuven
 • Monte Rosa vzw
 • Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
 • Youth At Risk
 • Het Ankerpunt
 • Solidaire kruidenier ‘het Perron’
 • Odos vzw
 • Tejo Leuven vzw.

De waarnemers: OCMW Leuven en Opgroeien.

Raad van Bestuur

Tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren: interne vzw-aangelegenheden (personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, huisvesting, financiën). De strategische beleidslijnen worden uitgetekend in samenwerking met de stuurgroep en de dialooggroepen. De Raad van Bestuur van netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven bestaat in 2023 uit :

 • Voorzitter Bieke Verlinden – schepen stad Leuven
 • Lieven Verlinde – Buurtwerk ’t Lampeke vzw
 • Erik Damen – Opgroeien;
 • Luc Deneffe – De Wissel vzw
 • Brigiet Croes – onafhankelijk
 • Ann Ghilain – CAW Oost-Brabant

Stuurgroep

De stuurgroep denkt na over de beleidsmatige, overkoepelende en strategische uitbouw van het aanbod voor gezinnen en alle samenwerkingsopportuniteiten onder het netwerk-verband ‘Huis van het Kind Leuven’ samen met de (trekkers van de) dialooggroepen en de Raad van Bestuur. Centraal hierbij zijn de begrippen organisatie-overstijgend, lange termijnperspectief, helikopterperspectief,.. De stuurgroep volgt de werkgroepen op en bereidt overkoepelende Netwerkmomenten Gezinsondersteuning en ‘netwerklunches’ voor.

In 2023 bestaat de stuurgroep uit de volgende leden:

 • Heidi Vanhentenrijk (afgevaardigd vanuit dialooggroep zwangerschap, baby, peuter)
 • Hilde De Vadder (afgevaardigd vanuit dialooggroep tieners en jongvolwassenen)
 • Marleen Jans (afgevaardigd vanuit dialooggroep tieners en jongvolwassenen)
 • Lieven Verlinde (afgevaardigd vanuit raad van bestuur)
 • Murielle Mattelaer (afgevaardigd als coördinator van de netwerk-vzw en als vertegenwoordiger vanuit de drie dialooggroepen)
 • Angela Krijnen (afgevaardigd vanuit OCMW)
 • Sarah Sabbe (afgevaardigd vanuit de dialooggroep kleuters en lagere schoolkinderen)
 • Hanne Gijbels (afgevaardigd vanuit de dialooggroep kleuters en lagere schoolkinderen)

Dialooggroepen

Vanaf 2018 werd gestart met een nieuw tussenniveau in de vorm van een dialooggroep ‘zwangerschap, baby & peuter’, een dialooggroep ‘kleuter en lagere school’ en een dialooggroep ‘tiener en jongvolwassene’.

Deze dialooggroepen hebben als doel:

 • multidisciplinair en intersectoraal te werken,
 • ontmoeting en netwerking te realiseren tussen de diverse partnerorganisaties,
 • advies te geven aan de stuurgroep en aan één van de partnerorganisaties,
 • op een innovatieve manier leemtes op te vullen van onderuit.

De dialooggroepen worden getrokken door diverse trekkers die ook afgevaardigd zijn in de Stuurgroep. De volgende trekkers engageren zich in 2023:

Trekkers dialooggroep zwangerschap, baby, peuter:

 • Sylvia De Ryck – UZLeuven / Parel
 • Kristel Vermeulen – De Bakermat vzw
 • Tine Vandamme –Opgroeien
 • Bobo Wong – Wigwam vzw
 • Loes Vanden Berghe – CIG De Shelter
 • Heidi Van Hentenrijk – opvang baby’s en peuters
 • Murielle Mattelaer – stad Leuven / Huis van het Kind Leuven
 • Hanne Gijbels – Home Start Domo Leuven
 • Paulien Jacobs - Kraamzorg Zorg Leuven.

Trekkers dialooggroep kleuter, lagere school:

 • Murielle Mattelaer – stad Leuven / Huis van het Kind Leuven
 • Els Vandezande – Huis van het Kind Leuven
 • Sarah Sabbe - CKG De Schommel
 • Sarah Ceustermans - Home-Start Domo Leuven
 • Tinne Van Wesemael - stad Leuven / Jeugd
 • Sien Born – Gezinswerking Wijland, de Ruimtevaart.

Trekkers dialooggroep tiener, jongvolwassene:

 • Hilde De Vadder – Huis van het Kind Leuven
 • Sieg Pauwels – De Wissel vzw
 • Marleen Jans – Ankerpunt vzw
 • Philippe Jacobs - CAW Oost-Brabant
 • Ilse Beck – VCLB
 • Linda Van Rompuy – TEJO Leuven vzw
 • Els Heethem - SML
 • Murielle Mattelaer - HVHK en stad Leuven
 • en naargelang de agenda Riena Exelmans – Mijn Leuven; Karin Jacobs – stad Leuven afdeling onderwijs.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.