Partners en structuur

De netwerkstructuur van het Huis van het Kind – de samenstelling, taakafbakening en onderlinge relaties tussen de bestaande overlegorganen – werd herbekeken in de loop van 2017. De herwerking werd op de algemene vergadering van maart 2018 goedgekeurd en resulteerde in de volgende structuur.

Netwerk Gezinsondersteuning

Het ‘Netwerk gezinsondersteuning’ (NGO) bestaat uit een brede vertegenwoordiging van diverse sectoren die actief zijn in gezinnen, o.a. onderwijs, kinderopvang, gezinsondersteuning, hulpverlening, buurt- en opbouwwerk, politie … Het is een zeer open netwerk dat blijft uitbreiden. Het NGO moet fungeren als netwerkklankbord en -facilitator, door de noden van Leuvense gezinnen en/of partnerorganisaties te capteren en hier via samenwerking, projecten of acties rond te ondernemen en partnerorganisaties informeel samen te brengen.

De leden van het Leuvense Netwerk Gezinsondersteuning zijn:

Uiteraard nemen niet al deze organisaties even actief deel aan alle vergaderingen, maar engageren ze zich naargelang het besproken thema of de beoogde doelgroep.

Naast de plenaire vergaderingen worden er regelmatig ‘netwerklunches’ georganiseerd: korte, gefocuste lunchvergaderingen waar een specifiek project of organisatie zich komt voorstellen aan geïnteresseerden. Daarnaast organiseren we tal van rondleidingen in Huis van het Kind waar we ook het achterliggende netwerk uitgebreid belichten, of lichten we de netwerk-vzw en haar organisaties toe bij partnerorganisaties.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van ‘Huis van het Kind Leuven’ bestaat uit leden van de netwerk-vzw en een aantal waarnemers. Deze komt 1 keer per jaar samen. Er is gekozen voor een minimale invulling van de rol van de Algemene Vergadering. Voor inhoudelijke verdieping is deelname aan de dialooggroepen of de stuurgroep aanbevolen. De leden in 2022 zijn:

 • Stad Leuven – Bieke Verlinden
 • Stad Leuven – Joke Storme
 • CAW Oost-Brabant vzw – Ann Ghilain
 • Buurtwerk ‘t Lampeke vzw – Lieven Verlinde
 • MFC Combo vzw– Katelijne Decannière
 • Onafhankelijk – Brigiet Croes
 • Amber Vzw – Marleen Lemmens
 • Gezinsbond – Carla Jacobs
 • Bakermat vzw – Lies Versavel
 • INLOOPteam de Mobil vzw – Annelies Sterckx
 • Wigwam vzw – Bobo Wong
 • UZ Leuven/Parel – Sylvia De Ryck
 • Wiegwijs vzw - Lisa Thijs
 • CLB GO! Leuven – Grite De Bondt
 • VCLB Leuven – Filip Eelen
 • De Wissel vzw – Luc Deneffe
 • SpeelOdroom vzw – Els Roeykens
 • De RuimteVaart vzw - Klara Roelants
 • Sporen vzw – Lieve Nevens
 • SAAMO Vlaams-Brabant – Kirsten Saenen
 • Ferm, Kraamzorg – Tine Verbruggen
 • Centrum voor Kinderopvang Leuven - Annick De Sutter, Heidi Poelmans & Heidi Van Hentenrijk
 • Monte Rosa vzw – Muriel De Ryck
 • Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel – Vanessa Vogelaers
 • YAR Vlaanderen – Koen Fröberg
 • CKG De Schommel – Sarah Sabbe
 • Home Start Domo vzw – Hanne Gijbels
 • Het Ankerpunt vzw - Marleen Jans
 • De Shelter (afdeling De Wissel vzw) – Sien Knaepen
 • Solidaire kruidenier het Perron – Kirsten Saenen
 • Odos vzw - Evi Vanheel
 • TEJO Leuven vzw – Linda Van Rompuy

Daarnaast nemen OCMW Leuven (Annemie Clerckx), Opgroeien (Erik Damen, Katrijn Vanduffel), Murielle Mattelaer (Stad Leuven en Huis van het Kind Leuven) en Hilde De Vadder (Huis van het Kind Leuven) deel aan de vergaderingen als waarnemer.

Raad van Bestuur

Tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren: interne vzw-aangelegenheden (personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, huisvesting, financiën). De strategische beleidslijnen worden uitgetekend in samenwerking met de stuurgroep en de dialooggroepen. De Raad van Bestuur van netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven bestaat in 2022 uit :

 • Voorzitter Bieke Verlinden – schepen stad Leuven
 • Lieven Verlinde – Buurtwerk ’t Lampeke vzw
 • Erik Damen – Opgroeien;
 • Luc Deneffe – De Wissel vzw
 • Brigiet Croes – onafhankelijk
 • Katelijne Decannière – MFC Combo vzw
 • Ann Ghilain – CAW Oost-Brabant

Stuurgroep

De stuurgroep denkt na over de beleidsmatige, overkoepelende en strategische uitbouw van het aanbod voor gezinnen en alle samenwerkingsopportuniteiten onder het netwerk-verband ‘Huis van het Kind Leuven’ samen met de (trekkers van de) dialooggroepen en de Raad van Bestuur. Centraal hierbij zijn de begrippen organisatie-overstijgend, lange termijnperspectief, helikopterperspectief,.. De stuurgroep volgt de werkgroepen op en bereidt overkoepelende Netwerkmomenten Gezinsondersteuning en ‘netwerklunches’ voor.

In 2022 bestaat de stuurgroep uit de volgende leden:

 • Heidi Vanhentenrijk, afgevaardigd vanuit de dialooggroep 'zwangerschap, baby, peuter'
 • Sien Knaepen, afgevaardigd vanuit de dialooggroep 'zwangerschap, baby, peuter'
 • Hanne Gijbels, afgevaardigd vanuit de dialooggroep ‘kleuters en lagere schoolkinderen’
 • Sarah Sabbe, afgevaardigd vanuit de dialooggroep ‘kleuters en lagere schoolkinderen’
 • Hilde De Vadder, afgevaardigd vanuit de dialooggroep 'tiener en jongvolwassene'
 • Marleen Jans, afgevaardigd vanuit de dialooggroep 'tiener en jongvolwassene'
 • Lieven Verlinde, afgevaardigd vanuit de Raad van Bestuur
 • Brigiet Croes, afgevaardigd vanuit de Raad van Bestuur
 • Murielle Mattelaer, afgevaardigd als coördinator van de netwerk-vzw
 • Katrijn Vanduffel, vanuit Opgroeien
 • Annemie Clerckx, afgevaardigd vanuit het OCMW

Dialooggroepen

Vanaf 2018 werd gestart met een nieuw tussenniveau in de vorm van een dialooggroep ‘zwangerschap, baby & peuter’, een dialooggroep ‘kleuter en lagere school’ en een dialooggroep ‘tiener en jongvolwassene’.

Deze dialooggroepen hebben als doel:

 • multidisciplinair en intersectoraal te werken,
 • ontmoeting en netwerking te realiseren tussen de diverse partnerorganisaties,
 • advies te geven aan de stuurgroep en aan één van de partnerorganisaties,
 • op een innovatieve manier leemtes op te vullen van onderuit.

De dialooggroepen worden getrokken door diverse trekkers die ook afgevaardigd zijn in de Stuurgroep. De volgende trekkers engageren zich in 2022:

Trekkers dialooggroep zwangerschap, baby, peuter

 • Sylvia De Ryck – UZ Leuven / Parel
 • Lies Versavel – De Bakermat vzw
 • Tine Vandamme – Opgroeien
 • Katrijn Vanduffel – Opgroeien
 • Bobo Wong – Wigwam vzw
 • Sien Knaepen – CIG De Shelter (de Wissel vzw)
 • Heidi Van Hentenrijk – opvang baby’s en peuters
 • Hanne Gijbels – Home Start Domo

Trekkers dialooggroep kleuter, lagere school

 • Rebekka Schotte – Wijkgezondheidscentrum de Central
 • Murielle Mattelaer – Stad Leuven
 • Hanne Gijbels – Home Start Domo vzw
 • Sarah Ceustermans – Home Start Domo

 • Tinne Van Wesemael – stad Leuven, afdeling jeugd & studenten

 • Els Vandezande – huis van het Kind Leuven vzw

 • Sarah Sabbe – CKG De Schommel
 • Ellen Van Houdenhove – Samen Ferm
 • Nathalie Bressinck – Buurtwerk ’t Lampeke, kinderwerking Fabota
 • Ilse Luysterborg – Samen Ferm

Trekkers dialooggroep tiener, jongvolwassene:

 • Hilde De Vadder – Huis van het Kind Leuven
 • Philippe Jacob – JAC-CAW Oost-Brabant
 • Marleen Jans – Ankerpunt vzw
 • Murielle Mattelaer – Stad Leuven
 • Mark Neyens – CGG Passant
 • Sieg Pauwels – De Wissel vzw
 • Ilse Beck – VCLB Leuven
 • Karin Jacobs – stad Leuven, afdeling onderwijs
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.