Missie

Het doel van het Huis van het Kind is beschreven in de missie. Meer informatie over de concrete acties die daaruit voortvloeien, kan je nalezen in het jaarverslag.

Met het Huis van het Kind Leuven ambiëren we dat elk gezin in Leuven - van zwangerschap tot 24 jaar - toegang heeft tot ondersteuning op diverse levensdomeinen en zetten we samen onze schouders onder de bestrijding van kinderarmoede in Leuven. Deze missie vertalen we in drie sporen, die elke netwerkpartner vanuit de eigen expertise invult: ondersteuningsaanbod, netwerk en communicatie.

1. Huis van het Kind Leuven vzw bouwt samen met de netwerkpartners aan een divers, geïntegreerd en kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod dat aansluit op de noden en verwachtingen van ouders en opgroeiende kinderen vandaag, met daarbij bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen en de diversiteit in onze stad. Huis van het Kind Leuven en netwerkpartners engageren zich om:

  • de bereikte gezinnen vraaggericht te ondersteunen en gericht door te verwijzen binnen het netwerk.
  • Het aanbod vanuit dialoog en gelijkwaardigheid en vanuit signalen van ouders, experten en kennisinstellingen vorm te geven.
  • mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en deze naast de bestaande initiatieven zoveel mogelijk te faciliteren en te ondersteunen.
  • Actief mee te werken aan het verhogen van de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het gezinsondersteunend aanbod in Leuven, zodat alle gezinnen maximaal bereikt worden met een proportioneel universalistisch aanbod.

2. Het netwerkdenken maakt deel uit van het DNA van het Huis van het Kind. We zijn overtuigd van de noodzaak en meerwaarde van samenwerking en het belang van een wederkerig, duurzaam engagement. Het samenwerkingsverband Huis van het Kind verbindt een diversiteit aan netwerkpartners en werkt leeftijdsoverschrijdend en -specifiek, stadsbreed en buurtgericht, thema- en doelgroepspecifiek. Het netwerk vertrekt van een bottom-up aanpak: initiatieven krijgen vorm in overleg met de partnerorganisaties, samen met hen worden de prioriteiten gesteld en dit wordt ingebed binnen een krachtig Leuvens sociaal beleid.

  • Huis van het Kind engageert zich ertoe het netwerk inhoudelijk en praktisch te ondersteunen, maar een gedeeld en divers trekkerschap is cruciaal om de organisatiestructuur van deze vzw te doen slagen. Enkele netwerkpartners engageren zich om als netwerktrekker een intensiever engagement op te nemen (vb. deelname aan diverse trekkersvergaderingen, de stuurgroep, voorbereiding denkdag …).
  • wij engageren ons om proactief op zoek te gaan naar verbinding binnen dit netwerk. De netwerkpartners volgen de informatie en de communicatie vanuit het Huis van het Kind op en delen relevante informatie, signalen en expertise, die de strategische uitbouw van het Leuvense gezinsondersteunend aanbod voedt.
  • Wij engageren ons om een knooppuntfunctie op te nemen, het Huis van het Kind engageert zich deze te versterken door de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben (gezondheid, vrije tijd, socio-economische determinanten,..) met elkaar te verbinden.
  • Wij engageren ons om voor de Leuvense gezinnen in al hun diversiteit en specifiek voor kwetsbare gezinnen een brede ambassadeursrol op te nemen binnen (boven-) lokale netwerken. De netwerkpartners maken hierbij, waar mogelijk, de verbinding met het Huis van het Kind-netwerk.

3. We zetten het ‘Huis van het Kind’ als sterk merk in de verf en trachten via communicatie gezinnen wegwijs te maken binnen het gezinsondersteunende aanbod.

  • Het Huis van het Kind engageert zich om het gezinsondersteunend aanbod in Leuven via diverse kanalen bekend te maken en overzichtelijk in kaart te brengen voor ouders en netwerkpartners.
  • De netwerkpartners profileren zich in de communicatie naar gezinnen en/of professionelen en/of (boven)lokale overheden als partner van Huis van het Kind Leuven.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.