Titel

Partners

Partners

De netwerkstructuur van het Huis van het Kind – de samenstelling, taakafbakening en onderlinge relaties tussen de bestaande overlegorganen – werd herbekeken in de loop van 2017. De herwerking werd op de algemene vergadering van maart 2018 goedgekeurd en resulteerde in de volgende structuur.

Netwerk gezinsondersteuning

Het ‘netwerk gezinsondersteuning’ bestaat uit een brede vertegenwoordiging van diverse sectoren die actief zijn in gezinnen, o.a. onderwijs, kinderopvang, gezinsondersteuning, hulpverlening, buurt- en opbouwwerk, politie … Het is een zeer open netwerk dat steeds in uitbreiding is. Het NGO moet fungeren als netwerkklankbord en -facilitator, door de noden van Leuvense gezinnen en/of partnerorganisaties te capteren en hier via samenwerking, projecten of acties rond te ondernemen en partnerorganisaties informeel samen te brengen.

De organisaties die lid zijn van het Leuvense Netwerk Gezinsondersteuning zijn:

 • Stad Leuven (onderwijs, buurtwerk, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten, diversiteit, sociale zaken,...)
 • OCMW Leuven
 • CAW Oost-Brabant
 • Huisartsenkring Khobra
 • WGC Ridderbuurt
 • WGC De Central
 • LOP Leuven
 • CLB GO!
 • VCLB
 • CLB VGC
 • RISO Vlaams-Brabant
 • Buurtwerk 't Lampeke vzw
 • Buurtcentra stad Leuven
 • CM Leuven
 • Familiehulp
 • SEL GOAL
 • Politie Dijleland
 • De Ruimtevaart
 • Gezinsbond
 • VormingPlus
 • Kind en Gezin
 • Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
 • VK Vlaams-Brabant
 • Wigwam vzw
 • INLOOPteam de Mobil vzw
 • CKG De Schommel
 • MFC Combo
 • Sporen vzw
 • Amber vzw
 • De Shelter
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Domo vzw
 • De Scheidingsschool vzw
 • SpeelOdroom vzw
 • ONS
 • CGG Passant
 • CGG VBO
 • Kreakatau vzw
 • Wit Huis - MSOC Vlaams-Brabant
 • Bolle buik
 • Kind en Handicap
 • UCLeuven-Limburg
 • Fara vzw
 • Open school CBE
 • UZ Leuven
 • Bakermat vzw
 • Mater Dei
 • Woudlucht
 • Sprankel vzw
 • Ankerpunt
 • Kinderdagverblijf 't Eekhoorntje
 • Kinderdagverblijf 't Prutske
 • Kindervilla de Kikker
 • Paridaens
 • Mamaditi vzw
 • Solidariteit voor het gezin / kraamzorg en thuiszorg
 • Praxis P
 • Logo Oost-Brabant
 • Vzw Sporen
 • Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven
 • RISO Vlaams-Brabant
 • Sancta Maria
 • Monte Rosa vzw
 • Kinderdagverblijf Kinderrijk
 • Kinderdagverblijf De Slabbertjes
 • Arktos
 • Kind en Preventie Vzw

Uiteraard nemen niet al deze organisaties even actief deel aan alle vergaderingen, maar engageren ze zich naargelang het besproken thema of de beoogde doelgroep.

Naast de plenaire vergaderingen worden er regelmatig ‘netwerklunches’ georganiseerd: korte, gefocuste lunchvergaderingen waar een specifiek project of organisatie zich komt voorstellen aan geïnteresseerden. Daarnaast organiseren we tal van rondleidingen in Huis van het Kind waar we ook het achterliggende netwerk uitgebreid belichten, of lichten we de netwerk-vzw en haar organisaties toe bij partnerorganisaties.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van ‘Huis van het Kind Leuven’ bestaat uit leden van de netwerk-vzw en een aantal waarnemers. Deze komt 1 keer per jaar samen. Er is gekozen voor een minimale invulling van de rol van de Algemene Vergadering. Voor inhoudelijke verdieping is deelname aan de dialooggroepen of de stuurgroep aanbevolen. De leden in 2018 zijn:

 • Stad Leuven – Bieke Verlinden
 • Stad Leuven – Kurt Peeters
 • CAW Regio Leuven – Bert Lambeir
 • Buurtwerk ‘t Lampeke vzw – Lieven Verlinde
 • MFC Combo – Katelijne Decannière
 • onafhankelijk – Brigiet Croes
 • Amber Vzw – Marleen Lemmens
 • Gezinsbond – Carla Jacobs
 • Scheidingsschool vzw – Anne Dekeyser
 • Bakermat vzw – Lies Versavel
 • INLOOPteam de Mobil vzw – Annelies Sterckx
 • Wigwam vzw – Eline Van Thienen
 • UZ Leuven/Parel – Sylvia De Ryck
 • Kind en Preventie vzw – Monika Smets
 • CLB GO! Leuven – Grite De Bondt
 • VCLB Leuven – Filip Mels
 • De Wissel vzw – Sofie Vandereyken
 • SpeelOdroom vzw – Els Roeykens
 • De RuimteVaart vzw  - Saskia De Bruyn
 • Sporen vzw – Lieve Nevens
 • Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant – Kirsten Saenen
 • Landelijke thuiszorg, Kraamzorg – Ann Mertens & Tine Verbruggen
 • Centrum voor Kinderopvang Leuven -  Annick De Sutter & Heidi Poelmans
 • Monte Rosa vzw – Muriel De Ryck
 • Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel – Vanessa Vogelaers
 • YAR Vlaanderen – Yamina Krossa
 • CKG De Schommel – Sarah Veraghtert 
 • Domo vzw Ilse Carlier 

Daarnaast nemen OCMW Leuven (Els Devroye), Kind & Gezin (Erik Damen, Leslie Gordts) en Hilde De Vadder (Huis van het Kind Leuven) deel aan de vergaderingen als waarnemer.

Raad van bestuur

Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren: interne vzw-aangelegenheden (personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, huisvesting, financiën). De strategische beleidslijnen worden uitgetekend in samenwerking met de stuurgroep en de dialooggroepen. De raad van bestuur van netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven bestaat in 2018 uit :

 • Voorzitter Bieke Verlinden – schepen stad Leuven
 • Lieven Verlinde – Buurtwerk ’t Lampeke vzw
 • Bert Lambeir – CAW Oost-Brabant
 • Katelijne Decannière – MFC Combo
 • Kurt Peeters – Stad Leuven;
 • Erik Damen – Kind en Gezin;
 • Luc Deneffe – De Wissel vzw
 • Brigiet Croes – onafhankelijk

Stuurgroep

De stuurgroep denkt na over de beleidsmatige, overkoepelende, strategische uitbouw van aanbod voor gezinnen en alle samenwerkingsopportuniteiten onder het netwerk-verband ‘Huis van het Kind Leuven’ samen met de (trekkers van de) dialooggroepen en de raad van bestuur. Centraal hierbij zijn de begrippen organisatie-overstijgend, lange termijnperspectief, helikopterperspectief,.. De stuurgroep volgt de werkgroepen op en bereidt overkoepelende Netwerkmomenten Gezinsondersteuning en ‘netwerklunches’ voor.

 

Vanaf 2018 werd de stuurgroep hervormd en bestaat de groep uit:

 • Heidi Vanhentenrijk (afgevaardigd vanuit dialooggroep zwangerschap, baby, peuter)
 • Sofie Vandereyken (afgevaardigd vanuit dialooggroep zwangerschap, baby, peuter)
 • Hilde De Vadder (afgevaardigd vanuit dialooggroep kleuter en lagere school)
 • Marleen Jans (afgevaardigd vanuit dialooggroep tiener en jongvolwassene)
 • Lieven Verlinde (afgevaardigd vanuit raad van bestuur)
 • Brigiet Croes (afgevaardigd vanuit raad van bestuur)
 • Murielle Mattelaer (afgevaardigd als coördinator van de netwerk-vzw)
 • Annemie Clerckx (afgevaardigd vanuit OCMW)

Dialooggroepen

Vanaf 2018 werd gestart met een nieuw tussenniveau in de vorm van een dialooggroep ‘zwangerschap, baby & peuter’, een dialooggroep ‘kleuter en lagere school’ en een dialooggroep ‘tiener en jongvolwassene’. Deze dialooggroepen hebben als doel multidisciplinair en intersectoraal ontmoeting en netwerking te realiseren tussen diverse partnerorganisaties, advies te geven aan de stuurgroep en aan één van de partnerorganisaties, en op een innovatieve manier leemtes op te vullen van onderuit.  De dialooggroepen worden getrokken door diverse trekkers die ook afgevaardigd zijn in de stuurgroep. De volgende trekkers engageren zich in 2018:

Trekkers dialooggroep zwangerschap, baby, peuter

 • Sylvia De Ryck – UZ Leuven / Parel
 • Lies Versavel – De Bakermat vzw
 • Tine Vandamme – Kind & Gezin
 • Leslie Gordts – Kind & Gezin
 • Eline van Thienen – Wigwam vzw
 • Sofie Vandereyken – CIG De Shelter
 • Heidi Van Hentenrijk – opvang baby’s en peuters

Trekkers dialooggroep kleuter, lagere school

 • Rebekka Schotte – Wijkgezondheidscentrum de Central
 • Murielle Mattelaer – Stad Leuven
 • Ilse Carlier – Domo vzw
 • Jaak Seminck Buurtwerk 't Lampeke, Kinderwerking Fabota 
 • Griet Langedock – kindercoach
 • Suzanne Reynaerts – Landelijke Kinderopvang
 • Miriam Ceuppens  CKG De Schommel

Trekkers dialooggroep tiener, jongvolwassene:

 • Hilde De Vadder Huis van het Kind Leuven 
 • Philippe Jacob JAC-CAW Oost-Brabant
 • Marleen Jans – Ankerpunt vzw
 • Murielle Mattelaer  Stad Leuven
 • Mark Neyens  CGG Passant
 • Sieg Pauwels – De Wissel vzw