Titel

Partners

Partners

Netwerk Gezinsondersteuning

De organisatiestructuur van het Huis van het Kind - de samenstelling, taakafbakening en onderlinge relaties tussen de bestaande overlegorganen - werd herbekeken in de loop van 2014. De herwerking resulteerde in een ruim 'Netwerk Gezinsondersteuning' met daaronder de formele netwerk-vzw 'Huis van het Kind Leuven'. Het 'Leuvens netwerk gezinsondersteuning' bestaat uit een brede vertegenwoordiging van diverse sectoren die actief zijn in gezinnen, o.a. onderwijs, kinderopvang, gezinsondersteuning, hulpverlening, buurt- en opbouwwerk, politie… Het is een zeer open netwerk dat steeds in uitbreiding is. Het NGO fungeert als netwerkklankbord en -facilitator, door

 1. de noden van Leuvense gezinnen en/of partnerorganisaties te benoemen en hier via samenwerking, projecten of acties rond te ondernemen en 
 2. het informeel samenbrengen van partnerorganisaties. Dit wordt gerealiseerd via twee plenaire netwerkmomenten per jaar.

Naast de plenaire vergaderingen worden er 'netwerklunches' georganiseerd: korte, gefocuste lunchvergaderingen waar een specifiek project of organisatie zich komt voorstellen aan geïnteresseerden.

De organisaties die lid zijn van het Leuvense Netwerk Gezinsondersteuning zijn:

 • Stad Leuven
 • OCMW Leuven
 • CAW Oost-Brabant
 • Huisartsenkring Khobra
 • WGC Ridderbuurt
 • WGC De Central
 • LOP Leuven
 • CLB GO!
 • VCLB
 • CLB VGC
 • RISO Vlaams-Brabant
 • Buurtwerk 't Lampeke vzw
 • Buurtcentra stad Leuven
 • CM Leuven
 • Familiehulp
 • SEL GOAL
 • Politie Dijleland
 • Leren Ondernemen vzw
 • Gezinsbond
 • VormingPlus
 • Kind en Gezin
 • Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
 • VK Vlaams-Brabant
 • Wigwam vzw
 • INLOOPteam de Mobil vzw
 • CKG De Schommel
 • MFC Combo
 • Sporen vzw
 • Amber vzw
 • De Shelter
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Domo vzw
 • De Scheidingsschool vzw
 • SpeelOdroom vzw
 • ONS
 • CGG Passant
 • CGG VBO
 • Kreakatau vzw
 • Wit Huis - MSOC Vlaams-Brabant
 • Bolle buik
 • Kind en Handicap
 • UCLeuven-Limburg
 • Fara vzw
 • Open school CBE
 • UZ Leuven
 • Bakermat vzw
 • Mater Dei
 • Woudlucht
 • Sprankel vzw
 • Ankerpunt
 • Kinderdagverblijf 't Eekhoorntje
 • Kinderdagverblijf 't Prutske
 • Kindervilla de Kikker
 • Paridaens
 • Mamaditi vzw
 • Solidariteit voor het gezin / kraamzorg en thuiszorg
 • Praxis P
 • Logo Oost-Brabant
 • Vzw Sporen
 • Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven
 • RISO Vlaams-Brabant
 • Sancta Maria
 • Monte Rosa vzw
 • Kinderdagverblijf Kinderrijk
 • Kinderdagverblijf De Slabbertjes
 • Arktos
 • Kind en Preventie Vzw

Uiteraard nemen niet al deze organisaties even actief deel aan alle vergaderingen, maar engageren ze zich naargelang het besproken thema of de beoogde doelgroep.

Stuurgroep

De stuurgroep 'Huis van het Kind Leuven' bestaat uit 'vaste' personen die hier omwille van hun specifieke expertise en organisatieoverstijgende blik in zitten, met een duidelijk mandaat vanuit de eigen organisatie en het netwerk gezinsondersteuning, en een actief en duurzaam engagement. In 2016 bestaat de stuurgroep uit de volgende afgevaardigden:

 • Brigiet Croes - Domo vzw
 • Sarah Veraghtert - CKG De Schommel
 • Imke Van Herrewegen - Kind en Gezin
 • Lieven Verlinde - Buurtwerk 't Lampeke vzw
 • Hilde De Vadder - Huis van het Kind Leuven vzw
 • Lies Versavel - De Bakermat vzw
 • Els Devroye - OCMW Leuven
 • Sylvia De Ryck - UZ Leuven / Parel
 • Eline Van Thienen - Wigwam vzw
 • Annick De Sutter - Centrum voor Kinderopvang Leuven
 • Heidi Poelmans - Centrum voor Kinderopvang Leuven
 • Annelies Sterckx - INLOOPteam de Mobil
 • Murielle Mattelaer - Stad Leuven

De stuurgroep heeft als taak:

 • nadenken over de strategische uitbouw van gezinsondersteuning onder Huis van het Kind (en alle deelsectoren) in Leuven;
 • het opvolgen van de werkgroepen (opstart goedkeuren / faciliteren, samenstelling / mandaat en timing bewaken en opvolgen, koers bewaken, zorgen dat werk effectief gebeurt, conclusies en knelpunten samenvatten voor dubbeloverleg, rode draad bewaken...);
 • het voorbereiden van de  twee Netwerkmomenten Gezinsondersteuning;
 • het permanent letten op samenwerkingsopportuniteiten (bvb. projectoproepen) en het opvolgen wie intekent op projectoproepen.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur van netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven behoudt in 2016 dezelfde samenstelling en bestaat uit:

 • voorzitter Bieke Verlinden - schepen Stad Leuven
 • Brigiet Croes - Domo vzw
 • Lieven Verlinde - Buurtwerk 't Lampeke vzw
 • Bert Lambeir - CAW Oost-Brabant
 • Katelijne Decannière - MFC Combo
 • Hanne Schreurs - Stad Leuven
 • Erik Daemen - Kind en Gezin
 • Kurt Peeters - Stad Leuven
 • Luc Deneffe - De Wissel vzw

Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren: interne vzw-aangelegenheden (personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, huisvesting, financiën). De strategische beleidslijnen worden uitgetekend in samenwerking met de stuurgroep.

Algemene Vergadering

De algemene vergadering van 'Huis van het Kind Leuven' bestaat uit leden van de netwerk-vzw en een aantal waarnemers, een diverse en multidisciplinaire groep van kleine en grote organisaties; van vzw's, vrijwilligersorganisaties en beleidsinstanties. Organisaties met heel verschillende  achtergronden en met een uiteenlopend aanbod op het continuüm tussen gezinsondersteuning en -hulp, maken er deel van uit. Deze komt 1 keer per jaar samen. Er is gekozen voor een minimale invulling van de rol van de Algemene Vergadering (goedkeuren begroting en jaarrekening; kwijting bestuurders; goedkeuren jaarverslag en jaarplanning, formeel akkoord over meerjarenbeleid uitgetekend door SG en RvB; wijziging statuten; benoeming en afzetting bestuurders). Wie meer inhoudelijke verdieping wil, kan deelnemen aan de stuurgroep, een werkgroep of het NGO.

 • In 2016 bestaat deze uit de volgende leden:
 • Stad Leuven - Bieke Verlinden
 • CAW Regio Leuven - Bert Lambeir
 • Buurtwerk 't Lampeke vzw - Lieven Verlinde
 • MFC Combo - Katelijne Decannière
 • Domo vzw - Brigiet Croes
 • Amber Vzw - Marleen Lemmens
 • Gezinsbond - Carla Jacobs
 • Scheidingsschool vzw - Anne Dekeyser
 • Bakermat vzw - Lies Versavel
 • INLOOPteam de Mobil vzw - Annelies Sterckx
 • Wigwam vzw - Rita Pues
 • UZ Leuven/Parel - Sylvia De Ryck
 • Kind en Preventie vzw - naam te bepalen
 • CLB GO! Leuven - Grite De Bondt
 • VCLB Leuven - Filip Mels
 • CKG De Schommel - naam te bepalen
 • SpeelOdroom vzw - Els Roeykens
 • Leren Ondernemen vzw  - Saskia De Bruyn
 • Sporen vzw - Lieve Nevens
 • Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant - Kirsten Saenen
 • Landelijke thuiszorg, Kraamzorg - Ann Mertens
 • Centrum voor Kinderopvang Leuven -  Annick De Sutter en  Heidi Poelmans
 • Monte Rosa vzw - Muriel De Ryck
 • De Wissel vzw - Luc Deneffe

Daarnaast nemen OCMW Leuven (Els Devroye), Kind & Gezin (Imke Van Herrewegen) en de Provincie Vlaams-Brabant (Myriam Philips) deel aan de vergaderingen als waarnemer.

Binnen het Netwerk Gezinsondersteuning wordt gewerkt met werkgroepen om partnerorganisaties leeftijdsspecifiek, deelgemeente/wijkspecifiek, aanbodsspecifiek… samen te brengen. Deze werkgroepen kunnen van onderuit ontstaan of op vraag van de stuurgroep of de algemene vergadering worden opgericht. Het kan gaan over langdurige werkgroepen of ad hoc werkgroepen. In 2015 waren de volgende werkgroepen actief:

 • Werkgroep ontmoeting;
 • Werkgroep Parel;
 • Werkgroep 'materieel ondersteuningsaanbod kwetsbare gezinnen';
 • Werkgroep 'perinatale zorg'.

Subsidiërende overheden

 • Kind en Gezin

 • Stad Leuven